Volby do školské rady 2020

ilustrační obrázek Ředitel školy oznamuje uskutečnění řádných voleb do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ, Liberec, Vrchlického 262, příspěvková organizace, na funkční období 2021 - 2023

Školská rada je orgánem školy umožňující účast zákonných zástupců a pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců, za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.  

Kandidáty pro volby do rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Vrchlického 262/17, Liberec 13, 460 15 ve lhůtě do 19. listopadu 2020. Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.
Návrh musí obsahovat:

  1. název školy,

  2. jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu navrhovatele,

  3. u kandidátů z řad pedagogů: jméno a příjmení

  4. u kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů: jméno, příp. jména a příjmení kandidátů, datum narození a adresu trvalého bydliště,

  5. podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb. Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 20.11. 2020 na webu školy a na vývěsce školy. Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.