Žákovský projekt 8. B

ilustrační obrázek Žákovský projekt „Rozvojová spolupráce a její aplikace do výuky“

Cílem projektu bylo přiblížit žákům 8. třídy ZŠ Vrchlického význam rozvojové pomoci nejen pro země, které pomoc přijímají, ale upozornit i na globální význam účinné a smysluplné rozvojové spolupráce.

 

Žáci vytvořili čtyři pracovní skupiny a zvolili si své lídry. Poté si každá skupina vybrala některou z méně rozvinutých zemí. Žákům bylo doporučeno, aby svou skupinu rozdělili do dvou podskupin – jedna podskupina by se vžila do role příslušníků oné země (byli by členy nějaké místní organizace, druhá podskupina by se vžila do role české neziskové organizace, která hledá ve spolupráci se zástupci místní komunity způsob, jak a v čem by mohli dané zemi co nejlépe pomoci.

 

Úkolem skupin bylo seznámit se s danou zemí a jejími problémy a navrhnout projekt nebo alespoň téma projektu, který by bylo vhodné v dané zemi ve spolupráci s místní komunitou zrealizovat. Poté měli vytvořit obrazovou prezentaci o dvou částech v programu MS PowerPoint. První část má charakter geografický s přesahem do oblasti cestovního ruchu (co z dané země ukázat jako zajímavé, pozoruhodné…) i do výtvarné výchovy (na čem tyto krásy ukázat, jaké fotografie vybrat, jak je řadit, aby dosáhli co největší obrazové působivosti) a do českého jazyka (jak pracovat s jazykem, která slova nejlépe ilustrují příslušné krásy). Ve druhé části mohli žáci využít i své znalosti z občanské nauky. V obou částech zúročili svou schopnost vyhledávat informace, ověřovat je, třídit, vybírat z nich ty nejzajímavější (přesah do dějepisu, přírodopisu). A v neposlední řadě využili při tvorbě powerpointových prezentací své znalosti z hodin informačních technologií. Co se rozvoje osobnosti týče, byla pro ně největším přínosem zkušenost týmové práce a přijetí odpovědnosti za svůj díl práce v rámci týmu.

 

Závěrečný projektový workshop, který se konal na akademické půdě Technické univerzity v Liberci, jim umožnil vyzkoušet si osobní prezentace projektu a zhodnotit přínos projektu – co zjistili, co se naučili, v čem jsou jejich slabiny, jací jsou týmoví hráči…         


Jan Masák                                  fotek v albu: 21

Album: Projekt 8.B