Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

ilustrační obrázek Ke školnímu řádu č.j. 01-09-18 byl schválen školskou radou a pedagogickým sborem dodatek týkající se chování žáků při vyučování.

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu (Č.j. 01-09-18)

 

 

Chování při vyučování

Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem - dodržuje společenská pravidla chování, vůči dospělým i spolužákům vystupuje zdvořile a ohleduplně. Narušuje-li žák nevhodným chováním výuku, je vyučujícím ústně napomenut. Za opakované porušení pravidel chování v jedné vyučovací hodině dostane žák zápis do kázeňského sešitu. Pokud žák nadále narušuje výuku, dostane zápis do ŽK současně se samostatnou prací, kterou bude vykonávat mimo učebnu v přítomnosti „krizového učitele“. Odesláním ke krizovému učiteli bude žákovi navrženo následné výchovné opatření (ředitelská důtka, snížená známka z chování). Třídní učitel(ka) podá informaci zákonným zástupcům. Při velmi nezpůsobném chování a narušování výuky ostatních žáků budou vyzváni zákonní zástupci žáka (popř. záchranná služba, Policie ČR) k zajištění dohledu nad žákem mimo budovu školy.

Žák se vyvaruje jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na dospělé i žáky. Při komunikaci neužívá vulgární výrazy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovené školským zákonem,

školním řádem a pravidly pro hodnocení vzdělávání žáků.

 

 

Dodatek č. 1 byl schválen Školskou radou ZŠ Vrchlického dne 17.2. 2020 a projednán pedagogy na provozní poradě dne 24.2. 2020. Platnost dodatku je od 2.3. 2020.

 

Mgr. Jiří Skalský, ředitel ZŠ Vrchlického